واحد برش و مواد خام

فرآیند تهیه مواد اولیه، کنترل و نگهداری آن با توجه به تنوع زیاد مواد اولیه ی مورد نياز،به صورت بهینه در اينشركت انجام ميگيرد.

پس از مشخص شدن نوع مواد مورد نیاز ؛خرید مواد اولیه ، با توجه به شماره استاندارد مربوطه، از منابع داخلی یا خارج از کشور معتبر و مورد تائيد ، صورت ميگيرد . در بدو ورود به شرکت ؛ابتدا کنترل ابعادی و سپس ساير عملیات کنترلي (آنالیز مواد ؛سختی سنجی و ... )توسط آزمایشگاه مواد صورت میگیرد. پس از آن گواهی ورود به انبار صادره شده، با رنگ های مشخص استاندارد و کد رهگیری و سیستم بار کد، طبقه بندی و نگهداری میشود.با توجه به فرآيندهاي توليد در ابعاد مورد نياز توسط دستگاه برش عمليات برشكاري در همان مكان صورت ميگيرد.