سنگ زنی

 

شامل سنگ تخت مي باشد و كليه عمليات سنگ زني سطحي و سنگ زني مغناطيسي سطوح تخت در اين واحد صورت ميگيرد.