خط و فرآيند تولید

قرارداد و سفارش گيري:

پس از اتمام مراحل اداری سفارش و عقد قرار داد  دستور ساخت قطعه سفارش شده به این بخش ارجاع میگردد که شامل مشخصات کامل سفارش، نقشه های ساخت ، نمونه اصلی قطعه ، تعداد و مدت زمان ساخت قطعه می باشد.

 

آماده سازي جهت توليد:

جهت ساخت و تحویل قطعات به مشتری، مراحل ذیل در دستور کار قرار می گیرد:

ابتدا ليست قطعات ورودی به سیستم کدینگ  شرکت وارد شده و کد ساخت روی نقشه ها درج می گردد. سپس مشخصات و تعداد قطعه در لیست قطعات پیگیری سفارشات وارد می گردد.

 

نقشه ها با نمونه اصلی قطعه، به بخش طراحی و مهندسی جهت تهیه نقشه ها و پروسه های ساخت ارسال می گردد. پس از دریافت نقشه ها از بخش طراحی و مهندسی؛ مواد اولیه جهت ساخت قطعه تهیه و خریداری می گردد( در صورت ارسال مواد اولیه از سوی سفارش دهنده ، ابتدا مشخصات مواد اولیه ورودی کنترل و سپس روی مواد، ثبت و درج شده و سپس تحویل انبار می شود)

 

قطعات بر اساس مدت زمان ساخت پیش بینی شده در قرارداد، اولویت بندی می گردند. قطعات در مراحل مختلف ساخت پیگیری شده و جهت رفع مسائل فنی احتمالي در حین تولید ،دائما ارتباط تنگاتنگ با مشتری حفظ ميگردد.

 

روزانه مراحل پیشرفت ساخت قطعه در ایستگاههای مختلف تولید کنترل می گردد و برگ ثبت سوابق ساخت قطعه از ابتدا تا انتها تکمیل و زمان های هر مرحله ثبت میشود. پس از اتمام تولید قطعه ، قطعات به واحد کنترل کیفی جهت تهیه گواهی و صدور تائیديه کیفی ارسال شده ،در نهایت قطعات بسته بندی مناسب شده و به انبار تحویل داده می شوند.